Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

 

New Life Ålesund Bibel & Misjonssenter

Vår Troslære og Visjon


  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 

Menighetens Visjon og målsetning.

A: Proklamere frelse og utfrielse i navnet Jesus Kristus, og gjenreise troen og respekten på Gud og Guds ord og ordninger. Mark.16,15-20. Jes.58,6-14. B:Være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner, en bibelsek sterk menighet som vi finner modell av i den urkristne menighet. Ap.gj.2,42-47. C:Være et vekkelses og fornyelsesenter for gjenopprettelse av hele menneske. Utruste mennesker til tjeneste for Gud, til evangelisering og misjon hjemme og ute. Mark.16,15-20. For å nå disse mål vil vi legge vekt på undervisning i Guds ord, bønn, lovsang og tilbedelse. Fellesskap,omsorg, medmenneskelighet, evangelisering, misjon og nødhjelp. Ef.4,11-12. Matt.28,18-20. Salm.2,8. Jes.54,14-17. Ap.gj.19,1-12.

Menighetens Troslære

Grunnleggende troslære: Vi tror at alt Guds ord er inspirert av Den Hellige Ånd. 2.Tim.3,16. Salme.119,160. Gud Fader/Sønn/den Hellige Ånd: Vi tror på en sann Gud, den treenige som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Skaper av himmel og jord, mennesker og dyr. Matt.28,19. Jesus: Vi tror at Jesus er Guds sønn, født av Jomfru Maria, og profetenes svar på Guds frelse for menneskeheten. Rom.10,9. Joh.3,3. 2.Kor.5,17. Frelse og den nye fødsel: Det er frelse bare gjennom troen på Jesus Kristus.Ved sin død på korset sonet han all verdens synd ved sitt blod.Ved gjennfødelsens mirakel mottar vi den Hellige Ånd som innsegl i vårt hjert. Ap.gj.4,12. Rom.10,9-10. Dåp: Vi tror på bibelens og Jesu ord om dåp, baptisto, som betyr neddykkese i vann. Misjonsbefalingen om dåp; Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Dåp betyr full neddykkelse, begrave det gamle menneske i dåpen til døden. Ap.gj.2,38.41. Rom.6,1-6. Markus.16,15-18. Matt.28,18-20. Dåpen i den Hellige Ånd og Ild: Dåpen i Den Hellige Ånd og Ild er et løfte til alle troende. Disipelen la sine hender på de troende og de fikk Den Hellige Ånd. Dette var altså en kraft utover den du fikki frelsesgaven. På Pinsefestens dag mottok disiplen Den Hellige Ånd, og begynte og tale med tunger - alt etter som Ånden gav dem og tale. Paulus sier om seg selv at han talte mer i tunger en dere alle, altså en spesiel utrusning. Den Hellige Ånd vil gi enhver troende del i de Åndelige Nådegavene som vi behøver for å utøve hans embede her på jord. Ap.gj.2,38-39. Helbredelse ved bønn: Vi praktiserer bønn for syke etter Guds ord og Jesu befaling. Jesus tok all sykdom og skrøpligheter med seg opp på korset. Jesaj.53,3-5. 1.Tess.5,23. Barn/Ekteskap: Vi praktiserer barnevelsignelse etter Jesu ord, at barna hører Guds rike til. Mark.10,13-16. Ekteskapet er innsatt av Gud, og den samlivsform Guds Ord lærer oss, og som Gud velsigner. 1.Mos.1,27. 5,1-2. Heb.13,4. Menigheten/Jesu gjenkomst: Menigheten er Guds ordning for de troende. Menigheten er en samling av troende, med de ordninger bibelen har for apostel, hyrde, lærer, eldste, evangelister. Vi tror at alle troende bør tilhører en lokal menighet, for sitt eget trosliv, og for å ta ansvar og bygge Guds rike.Vi tror på menighetens bortrykkelse v/Jesu gjenkomst i skyen. Matt.24,14. 1.Tes.4,13-18. Israel/tusenårsrike: Vi tror at Jødene er Guds utvalgte folk, og Jerusalem er Guds stad. De løfter Guds ord har for Israel vil gå i oppfyllelse. Jesus vil selv opprette tusenårsrike - rike for Israel, ved at han selv kommer og setter sine føtter på Oljeberget. Vi tror at vi lever i de siste tider, Jesus kommer snart. Våk og be. Be om fred for Jerusalem.

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund